ANBI Status / Meerjarenbeleidsplan

Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelen, instellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Stichting Chengetai Children is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op de site www.anbi.nl kunt u dat eenvoudig controleren.

Gegevens ivm ANBI status:
naam               Stichting Chengetai Children
RSIN:              850059008

contactgegevens: Stichting Chengetai Children
Oude Dijk 143
5409 SC Odiliapeel

Bestuursamenstelling: zie stichting/bestuur
Doelstelling : zie stichting/doelstellingen
Beleidsplan/beloningsbeleid: zie documenten/ meerjarenbeleidsplan
Activiteiten: zie laatste nieuws 
Financiën
: zie documenten/Jaarverslagen

Meerjarenbeleidsplan Stichting Chengetai Children 2021 – 2026

Het Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 kan gedownload worden als PDF-Document: Meerjarenbeleidsplan 2021 tot 2026

Meerjarenbeleidsplan Stichting Chengetai Children 2016 – 2021

Het Meerjarenbeleidsplan 2016-2021 kan gedownload worden als PDF-Document: Meerjarenbeleidsplan 2016 tot 2021

Meerjarenbeleidsplan Stichting Chengetai Children 2011 – 2016

De Stichting Chengetai Children heeft haar doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2011-2016.

Dit meerjarenbeleidplan is bedoeld om richting maar vooral ook inhoud te geven aan de werkzaamheden in de komende jaren. Een document van waaruit plannen ontwikkeld worden die steeds tot doel hebben de lange termijn doelstellingen te bereiken. In het meerjarenbeleidplan staan een aantal thema's centraal, waar de Stichting zich de komende jaren sterk op zal richten.

Deze thema’s passen natuurlijk binnen het algemeen doel van de Stichting Chengetai Children: ondersteuning bieden aan kinderen met beperkte kansen in en uit ontwikkelingslanden, maar met name in en uit Zimbabwe, teneinde hen aan een betere toekomst te helpen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1) Beeldvorming versterken en transparantie

Het opbouwen van naamsbekendheid is een randvoorwaarde voor het werven en binden van donateurs en sponsors. De Stichting Chengetai Children heeft een website en een folder waarin uitleg wordt gegeven over de Stichting. De Stichting is aangesloten bij onder andere de Stichting GeefGratis.nl en allegoededoelen.nl. Op de site komt een donatiemodule te staan. Ook willen we ervoor zorgen dat onze site zoveel mogelijk doorgelinkt wordt door relevante partijen. Daarnaast gaan we via facebook onze naam en onze doelen meer bekendheid geven.

Transparantie betekent dat de Stichting Chengetai Children in alle openheid, tijdig duidelijke informatie geeft aan de leden en donateurs  en andere belanghebbenden over alle activiteiten.

Deze transparantie realiseert zij door:

-        het publiceren van een secretarieel en financieel jaarverslag.

Door het publiceren van een jaarverslag krijgen donateurs beter inzicht in de resultaten en het effect van hun donatie. Het jaarverslag is een goed middel om iedereen te laten zien wat er bereikt is en het wordt door de Stichting gebruikt als document voor  zelfreflectie. De besteding van de gelden wordt verantwoord en benadrukt wordt dat de gelden direct ten goede komen aan de kinderen, met nauwelijks lasten voor administratieve en bankgerelateerde zaken.

-         een  website te publiceren en onderhouden.

De website geeft (potentiële) donateurs en alle betrokkenen de gelegenheid om te zoeken in de beschikbare informatie. Op de website staan de komende activiteiten vermeld met daarbij een korte beschrijving van de activiteit. De contactpersonen staan duidelijk vermeld. Iedereen krijgt inzicht wat de Stichting beweegt, waar zij rekening mee houdt en hoe zij daar vorm en inhoud aan geeft.

-        een meerjarenbeleidsplan te hanteren.

Het meerjarenbeleidsplan staat op de website zodat de bestuursorganisatie en de doelstellingen voor iedereen doorzichtig en toegankelijk zijn.

2) Donateurs en sponsors werven en houden

De Stichting Chengetai Children streeft ernaar vaste donateurs aan zich te binden om zo een stabiele inkomstenbasis te krijgen. De Stichting probeert deze donateurs vast te houden door hen zo goed mogelijk te informeren over de besteding van de gelden en het belang van donaties te benadrukken. Daarnaast laat de Stichting zich sponsoren bij activiteiten om de kosten zo laag mogelijk te houden zodat de inkomsten bijna volledig naar de kinderen gaan.  De sponsors krijgen een vermelding op de website als ze bijgedragen hebben aan een activiteit. De Stichting werft donateurs door sociale media en mond-op-mond-reclame.

3) Fondsenwervende activiteiten

Het is noodzakelijk om fondsenwervende activiteiten uit te bouwen en nieuwe fondsenwervende producten, methoden en middelen te introduceren. De inkomsten moeten minimaal stabiel blijven om de zes kinderen die nu ondersteund worden een betere toekomst te geven. Het  streven is om de inkomsten te laten groeien om ook andere kinderen kansen te bieden.

De activiteiten zijn erop gericht om zoveel mogelijk gelden te werven met zo min mogelijk kosten. Hierbij denkt de Stichting aan het presenteren van een kraam op rommelmarkten, kerstmarkten, boekenmarkten waarbij gratis verkregen materialen worden verkocht of artikelen die vervaardigd zijn door de kinderen die door de Stichting gesteund worden.

Ook zullen scholen en bedrijven benaderd worden om de Stichting als goed doel onder de aandacht te brengen voor bijvoorbeeld besteding van opbrengst van markt of kerstpakket.

4) Beheer van de gelden

De inkomsten worden beheerd door de penningmeester van de Stichting. Regelmatig zal een bedrag worden overgemaakt aan de Chengetai Children Trust. Op de bankrekening blijft een minimaal bedrag ter beschikking over voor onvoorziene kosten. De Stichting streeft niet naar opbouw van eigen vermogen.

5) Besteding van de gelden

Het bestuur van de Stichting Chengetai Children beslist hoe de inkomsten worden besteed. De prioriteit ligt t/m 2015 bij de zes kinderen uit een verscheurd gezin uit Zimbabwe om hen een goede toekomst te geven. In samenspraak met de Chengetai Children Trust worden de gelden besteed. Het bestuur krijgt geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden. Op wat minimale vaste lasten na worden alle gelden besteed aan het goede doel.